تنظیم نیم سرورهای دامنه شما
تنظیم نیم سرورهای دامنه شما

نیم سرورهای دامنه خود را به صورت زیر تنظیم کنید:

ns1.webronya.ir

ns2.webronya.irWednesday, August 8, 2018« برگشت

نماد اعتماد