کارت خرید
کارت خرید
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Plan 1 - پورت 1Gb/s Full Duplex:
CPU 2Core 2*3.4 GHz Unlimited :
هارد 60 گیگ SATA3:
حافظه رم 1024MB DDR4:

Plan 2 - پورت 1Gb/s Full Duplex:
CPU 2Core 2*3.4 GHz Unlimited :
هارد 100 گیگ SATA3:
حافظه رم 2048MB DDR4:

Plan 3 - پورت 1Gb/s Full Duplex:
CPU 2Core :
هارد 120 گیگ SATA3:
حافظه رم 3072MB DDR4:

Plan 4 - پورت 1Gb/s Full Duplex:
CPU 4Core 2*3.4 GHz Unlimited :
هارد 150 گیگ SATA3:
حافظه رم 4096MB DDR4:

نماد اعتماد