کارت خرید
کارت خرید
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
مس - مقدار فضا 50 مگابایت SSD:
ssl رایگان:
پهنای باند ماهانه نامحدود:
ساب دامین نامحدود:
پارک دامین و ادون دامین نامحدود:
مکان/دیتاسنتر آلمان / Hetzner:
بک آپ هفتگی(سه بار در هفته) / ماهانه:
سرور لایت اسپید:
Cpanel اخرین نسخه :
آپتایم ۹۹.۹۹%:
eXploit Scannerآنتی شلر و اسکنر قدرتمند :
دارای فایروال و آنتی دیداس:

برنز - مقدار فضا 100 مگابایت SSD:
ssl رایگان:
پهنای باند ماهانه نامحدود:
ساب دامین نامحدود:
پارک دامین و ادون دامین نامحدود:
مکان/دیتاسنتر آلمان / Hetzner:
بک آپ هفتگی(سه بار در هفته) / ماهانه:
سرور لایت اسپید:
Cpanel اخرین نسخه :
آپتایم ۹۹.۹۹%:
eXploit Scannerآنتی شلر و اسکنر قدرتمند :
دارای فایروال و آنتی دیداس:

نقره - مقدار فضا 500 مگابایت SSD:
ssl رایگان:
پهنای باند ماهانه نامحدود:
ساب دامین نامحدود:
پارک دامین و ادون دامین نامحدود:
مکان/دیتاسنتر آلمان / Hetzner:
بک آپ هفتگی(سه بار در هفته) / ماهانه:
سرور لایت اسپید:
Cpanel اخرین نسخه :
آپتایم ۹۹.۹۹%:
eXploit Scannerآنتی شلر و اسکنر قدرتمند :
دارای فایروال و آنتی دیداس:

طلا - مقدار فضا 1000 مگابایت SSD:
ssl رایگان:
دامنه ir رایگان در صورت خرید یک ساله
پهنای باند ماهانه نامحدود:
ساب دامین نامحدود:
پارک دامین و ادون دامین نامحدود:
مکان/دیتاسنتر آلمان / Hetzner:
بک آپ هفتگی(سه بار در هفته) / ماهانه:
سرور لایت اسپید:
Cpanel اخرین نسخه :
آپتایم ۹۹.۹۹%:
eXploit Scannerآنتی شلر و اسکنر قدرتمند :
دارای فایروال و آنتی دیداس:

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
الماس - دامنه ir رایگان در صورت خرید یک ساله
مقدار فضا 3000 مگابایت SSD:
ssl رایگان:
پهنای باند ماهانه نامحدود:
ساب دامین نامحدود:
پارک دامین و ادون دامین نامحدود:
مکان/دیتاسنتر آلمان / Hetzner:
بک آپ هفتگی(سه بار در هفته) / ماهانه:
سرور لایت اسپید:
Cpanel اخرین نسخه :
آپتایم ۹۹.۹۹%:
eXploit Scannerآنتی شلر و اسکنر قدرتمند :
دارای فایروال و آنتی دیداس:

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
یاقوت - دامنه ir رایگان در صورت خرید یک ساله
مقدار فضا 5000 مگابایت SSD:
ssl رایگان:
پهنای باند ماهانه نامحدود:
ساب دامین نامحدود:
پارک دامین و ادون دامین نامحدود:
مکان/دیتاسنتر آلمان / Hetzner:
بک آپ هفتگی(سه بار در هفته) / ماهانه:
سرور لایت اسپید:
Cpanel اخرین نسخه :
آپتایم ۹۹.۹۹%:
eXploit Scannerآنتی شلر و اسکنر قدرتمند :
دارای فایروال و آنتی دیداس:

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
ویژه - دامنه ir رایگان در صورت خرید شش ماه و یک ساله
مقدار فضا 10000 مگابایت SSD:
ssl رایگان:
پهنای باند ماهانه نامحدود:
ساب دامین نامحدود:
پارک دامین و ادون دامین نامحدود:
مکان/دیتاسنتر آلمان / Hetzner:
بک آپ هفتگی(سه بار در هفته) / ماهانه:
سرور لایت اسپید:
Cpanel اخرین نسخه :
آپتایم ۹۹.۹۹%:
eXploit Scannerآنتی شلر و اسکنر قدرتمند :
دارای فایروال و آنتی دیداس:

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
نماد اعتماد